Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") je spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 35 777 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20665/B (ďalej len "ORLEN" alebo "Prevádzkovateľ").

ORLEN kladie veľký dôraz na transparentnosť spracovania a bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú považované za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími platnými právnymi predpismi.

V prípade akýchkoľvek otázok či nezrovnalostí súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a pre uplatnenie a výkon Vašich práv sa na ORLEN môžete kedykoľvek obrátiť, a to prostredníctvom emailu osobneudajesk@orlenunipetrol.cz alebo na doručovacej adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04.

ORLEN si Váži Vašu dôveru a preto Vás v súlade so zásadou transparentnosti týmto dokumentom "Zásady ochrany osobných údajov" informuje o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné pre nižšie uvedené účely.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na internetové stránky www.orlen.sk (ďalej len "Internetové stránky") a sú primárne určené pre našich partnerov (klientov, dodávateľov), kontaktné osoby našich partnerov, uchádzačov o prevádzkovanie čerpacích staníc, osoby nachádzajúce sa v priestoroch čerpacej stanice a návštevníkov týchto Internetových stránok.

ORLEN prevádzkuje okrem vyššie uvedenej hlavnej Internetovej stránky aj produktové internetové stránky (ďalej len "Produktové stránky") v nižšie uvedenom rozsahu:

www.portal.benzina.sk

www.karieraorlen.sk

Zásady ochrany osobných údajov pre vyššie uvedené Produktové stránky sú zverejnené na každej produktovej stránke, ktorej sa týkajú.
 

II. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ  
  
1. Realizácia a plnenie zmluvného vzťahu 

ORLEN je sieť čerpacích staníc na Slovensku, reprezentujúca maloobchodný segment skupiny ORLEN Unipetrol, ponúkajúca kolekciu moderných palív, kvalitné služby na cestách a nové produkty v gastronómii. Pri tejto obchodnej činnosti dochádza k spracovaniu osobných údajov a to predovšetkým klienta a dodávateľa (ďalej len "partner") ako fyzickej osoby a ďalších osôb, typicky kontaktných a iných osôb na strane partnera ako právnické osoby.

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia a plnenie zmluvného vzťahu, tj. dodanie objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi partnerom a ORLENOM a ďalšie zmluvné záväzky.
 Právny základ pre spracovanie osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR, čiže spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy a na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť. Kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré zastupujú partnera ako právnickú osobu spracovávame, lebo je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy s partnerom, a spracovanie je založené na spoločnom oprávnenom záujme partnera a ORLENU na poskytovaní dohodnutých služieb.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto údaje: 

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH, funkcia)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo)
 • Číslo bankového účtu
 • Prevádzkové záznamy (zmluvy, zápisy zo schôdzok, pokyny apod.)
 • Údaje o objednávke, dodávke, údaje o platbe
 • Nevyhnutnú komunikáciu medzi partnerom a ORLENOM

2. Plnenie zákonných povinností v rámci účtovnej a daňovej  agendy 

Účtovné doklady, údaje o Vašich platbách a ďalšie informácie vyžadované zákonom spracovávame pre splnenie našich zákonných povinností, tj. článok 6 ods. 1  písm. c) GDPR.

3. Komunikácia s dotazovateľmi

V prípade, že kontaktujete ORLEN prostredníctvom emailu, poštovej adresy alebo iným spôsobom, budú informácie o Vašom kontakte spracovávané len za účelom nezáväznej komunikácie s Vami.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6. ods. 1 písm. f) GDPR, čiže spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, konkrétne záujem na rozvoji vzťahov s potenciálnym partnerom, uchádzačom o zamestnanie, či prevádzkovanie čerpacej stanice, vrátane záujmu na zefektívňovaní komunikácie, prezentácii obchodného mena/značky ORLEN a ochrane dobrej povesti Prevádzkovateľa.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto osobné údaje:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa či telefónne číslo)
 • Nevyhnutnú komunikáciu medzi Vami a ORLENOM

4. Nábor prevádzkovateľov čerpacích staníc

Ak sa chcete stať členom tímu ORLEN a zašlete nám Váš životopis a motivačný list spolu s vybranou lokalitou o ktorú máte záujem, a to prostredníctvom emailu, budeme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom výberu vhodného uchádzača o pozíciu prevádzkovateľa čerpacej stanice. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6. ods. 1 písm. b) GDPR, čiže spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy a na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.


 Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto údaje:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Údaje obsiahnuté v dotazníku spokojnosti  
   

5. Zasielanie obchodných informácií 
 
 
Našich partnerov v zdravej periodicite kontaktujeme s ponukou ďalších služieb alebo s pozvánkou na niektorú z našich akcií, prípadne s aktuálnymi novinkami v odbore. Pokiaľ také informácie nechcete dostávať, odpovedzte na náš email alebo nám iným spôsobom dajte túto informáciu vedieť.
  
 Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto osobné údaje: 

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa či telefónne číslo)

6. Zisťovanie spokojnosti 

Veľmi nám záleží na Vašej spokojnosti s našimi produktmi a celým procesom nákupu či spolupráce s našimi zamestnancami a preto je pre nás dôležité získať Vašu spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka spokojnosti a môcť tak neustále naše služby skvalitňovať a prispôsobovať Vašim potrebám.  

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto údaje:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Údaje obsiahnuté v dotazníku spokojnosti  

7. Nahrávanie telefónnych hovorov 

Pre rýchlu a efektívnu komunikáciu sú našim partnerom k dispozícii telefónne linky, ktoré sú v prípade spojenia nahrávané. Ak ste naším partnerom, je telefonická komunikácia zaznamenaná predovšetkým za účelom plnenia našich zmluvných povinností, ktoré sa najčastejšie týkajú zmien zmluvných dojednaní, reklamácií, strát produktu atď. a nahrávanie telefónneho hovoru je tak urobené bez Vášho súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto údaje:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Údaje Vami oznámené pri telefónnom hovore 

 8. Monitorovanie priestoru čerpacej stanice 

Priestory čerpacích staníc siete ORLEN sú monitorované kamerovým systémom so záznamom za účelom ochrany majetku a bezpečnosti osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, hlavne v záujme zaistenia čo najvyššej bezpečnosti osôb a majetku nachádzajúcich sa v priestoroch čerpacej stanice.

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN tieto údaje: 

Obrazový záznam

9. Plnenie pracovne-právneho vzťahu 

Naši zamestnanci sú informovaní o spracovaní ich osobných údajov individuálne.

III. Doba uchovania osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú uchované po dobu nevyhnutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností  plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je ORLEN povinný ako Prevádzkovateľ osobných údajov, osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je stanovená.  

ORLEN uchováva osobné údaje:    

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a ORLENOM a k uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov   (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);
 • po dobu 1 roka od ukončenia vzájomnej interakcie u osobných údajov spracovaných za účelom zodpovedania Vášho dotazu a v rámci zisťovania spokojnosti;
 • po dobu stanovenú   príslušnými zákonmi v prípade, keď plníme naše zákonné povinnosti, v prípade vedenia účtovníctva môže táto doba dosiahnuť až 10 rokov;
 • maximálne po dobu 21 dní v podobe obrazového záznamu, ktorý bol vytvorený pri monitorovaní priestoru čerpacej stanice;
 • po dobu 6 mesiacov od ukončenia výberového konania na danú pozíciu prevádzkovateľa čerpacej stanice.  

Po uplynutí doby uchovania ORLEN osobné údaje zlikviduje.

IV. Poskytovanie osobných údajov

V ORLENE sú Vaše osobné údaje uchovávané v maximálnom bezpečí a sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov, a to len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Bezpečie Vašich osobných údajov je u týchto príjemcov zaistené prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.

Zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:  

 • Orgány štátnej správy: napr. Finančný úrad;
 • Poisťovne;
 • Skupina ORLEN Unipetrol a holdingová spoločnosť PKN ORLEN zaisťujúca IT podporu systému pre spracovanie osobných údajov;
 • Štatistický úrad v anonymizovanej forme;
 • Externí audítori;
 • Bezpečnostné agentúry;
 • Kreatívne agentúry zaisťujúce marketingové kampane;
 • Dodávatelia služieb kontaktného centra a webového rozhrania;

Technickú realizáciu vrátane personálu zákazníckej linky zaisťuje spoločnosť O2 Czech Republic, a.s.

Za určitých podmienok je potom ORLEN oprávnený niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

ORLEN, ako člen skupiny PKN ORLEN, využíva konsolidáciu IT systémov a Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v Poľsku.  

ORLEN nepredáva osobné údaje mimo územia EU, EHP či medzinárodným organizáciám.  

V. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:  

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ.

- právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR

Na základe Vašej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

- právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

- právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

- právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR

Máte právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, ďalej ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, a tiež ak už Prevádzkovateľ nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ bránili, ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, a tiež ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že ste udelil/a ORLENU súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Pri odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov je ORLEN oprávnený na základe odôvodnených pochybností najskôr overiť Vašu totožnosť a to žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu totožnosti. 

- právo podať sťažnosť k dozornému orgánu  

Ak máte pocit, že sa s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádza podľa zákona, máte právo obrátiť sa s Vašou odôvodnenou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

VI. Sociálne siete

Chceme byť neustále v spojení a zdieľať s Vami naše aktivity prostredníctvom profilov ORLEN Slovensko a na sociálnych sieťach ako je Facebook, YouTube, Instagram a tiež pomocou implementácie pluginov týchto sociálnych sietí do svojich Internetových stránok.
 Informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich ďalšom spracovaní poskytovateľmi sociálnych sietí, rovnako ako súvisiace informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia s ohľadom na ochranu Vášho súkromia nájdete priamo na sociálnych sieťach.

VII. Súbory Cookies

Cookies

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na Vaše zaradenie.


Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.
 Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú Vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. Prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú. 

Aké cookies používame?

Kategória: Analytické

Názov

Trvanlivosť

Kto má prístup kinformáciám
 (naša alebo tretia strana)

Popis

 _ga, _gat, _gta, _gid

0 až 24 mesiacov

Google Analytics

Meria návštevnosť pomocou nástrojov Google Analytics, umožňuje anonymnú identifikáciu návštevníka stránok a analýzu jeho správania. Zbiera IP adresu, informácie o prehliadači, o použitom operačnom systéme a rozlíšení obrazovky

_dc_gtm_UA_2X

1 minúta

Google Tag Manager

Slúži k obmedzeniu rýchlosti požiadavky

_gcl_au

24 hodín

Google Tag Manager

Slúži k meraniu konverzie

 

Kateogória: Nevyhnutné -  nemožno vypnúť nesúhlasom

Názov

Trvanlivosť

Kto má prístup k informáciám
 (naša alebo tretia strana)


Popis

Benzina.AntiForgery

Session based – Platnosť vyprší kď opustíte stránku

Jedná sa o cookie z našich stránok 

Prevencia útoku Cross-Site Request Forgery (XSRF/CSRF) v ASP.NET Core

 

Kateogória: Marketingové

Názov

Trvanlivosť

Kto má prístup k informáciám 
 (naša alebo tretia strana)

Popis

DSID, IDE

Až 30 dní 

Doubleclick.net

Slúži k zobrazeniu relevantnejších reklám a zlepšovaniu výkonu marketingových kampaní.  Tieto cookies taktiež môžu spájať Vašu aktivitu na rôznych zariadeniach, pokiaľ ste sa na nich pripojili k účtu Google.

C

Až 10 rokov

Adform

Identifikuje, či prehliadač užívateľa akceptuje cookies

_fbp, _fbc, fr

90 dní 

Facebook

Slúži k zobrazeniu relevantných reklám na sociálnych sieťach na základe správania na webe orlenbenzina.sk.

c_user, xs

Až 1 rok

Facebook

Ukladá ID užívateľa

Datr

Až 2 roky

Facebook

Prepája užívateľa s jeho účtom na Facebooku

dpr

1 týždeň

Facebook

Optimalizuje zobrazovanie stránok pre konkrétneho užívateľa vzhľadom k monitoru a ďalším nastaveniam

sb 

3 dni

Facebook 

Identifikuje prehliadač, z ktorého je web navštívený

spin

1 deň

Facebook

nešpecifikované

1P_JAR

30 dní

Google

Ukladá informácie o správaní na webe, o predchádzajúcom správaní  v rámci siete Google a interakciami s reklamnými oznamami.  

_Secure-3PAPISID, _Secure-3PSID, _Secure-SPSIDCC, ANID

Až dva roky

Google

Slúži k uchovaniu ID a prepojeniu Google účtu naprieč zariadeniami za účelom zobrazovania relevantných reklám.  

CONSENT

6 mesiacov

Google

Ukladá preferencie užívateľa pre účely zobrazovania personalizovanej reklamy

NID

6 mesiacov

Google

Slúži k zapamätaniu preferencií užívateľa, ako je napríklad jazyk v ktorom sa stránka zobrazuje a iné.  

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané k inému účelu, než je uvedené v tejto tabuľke.  
 Používame cookies tretích strán. O podmienkach použitia cookies tretích strán sa viac dočítate tu: 

Google: https://policies.google.com/privacy 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/ 

 

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o cookies a ich širšom využití, použite, prosím nižšie uvedené odkazy: 

HTTP cookie – Wikipédia (wikipedia.org)  (SK)

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (EN)

https://www.aboutcookies.org/ (EN)

 

Tieto Zásady boli aktualizované dňa 24. 1. 2023.